دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
حمیده رشادت جو
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
علی اکبر  رضائی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمدرضا  رضوی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
رمضانعلی  رویایی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
فریدون  رهنمای رودپشتی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^