دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
رضا  نجف بکی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
احسانه نژادمحمد
محل خدمت:
عبدالرحیم  نوه ابراهیم
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
رضا  نیکوپور
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
هاشم  نیکومرام
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^