دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
محمدعلی  عبدالوند
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
فاطمه  عزیزآبادی فراهانی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^