دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
سهراب  خان محمدی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مریم  خلیلی عراقی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^