دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
قدرت اله  طالب نیا
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
عباس  طلوعی اشلقی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^