دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
عبداله  جعفرعلی جاسبی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
پریوش جعفری
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
پژمان  جعفری
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^