دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
علی اکبر  فرهنگی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
ابوالحسن  فقیهی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^