دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
سیدعبداله  سجادی جاغرق
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمدحسن  سعادتیان فریور
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^