دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
تقی  ترابی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مهدی  تقوی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
علی  تقی پورظهیر
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
فیروز  توفیق
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^