دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
رامین  پاشایی فام
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
جمشید  پژویان
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
کامبیز  پیکارجو
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^