دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
کامران  محمدخانی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
تیمور  محمدی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
غلامرضا  معمارزاده طهران
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
عباس  معمارنژاد
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مرتضی  موسی خانی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
ناصر  میرسپاسی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^