دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
فرزانه  حاجی حسنی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
سید شمس الدین  حسینی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
کریم  حمدی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
کامبیز  حیدرزاده هنزائی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^