دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
احمد ابراهیمی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
عطاء اله  ابطحی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مصطفی  اجتهادی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
سیدعلی اکبر  افجه ای
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمود  البرزی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
کریم  امامی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مهدی  ایران نژادپاریزی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^