دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
حمیدرضا آراسته
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
احمد ابراهیمی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
عطاء اله  ابطحی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مصطفی  اجتهادی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
سیدعلی اکبر  افجه ای
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمود  البرزی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
کریم  امامی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مهدی  ایران نژادپاریزی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمدرضا  بهرنگی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
رامین  پاشایی فام
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
جمشید  پژویان
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
کامبیز  پیکارجو
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
تقی  ترابی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مهدی  تقوی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
علی  تقی پورظهیر
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
فیروز  توفیق
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
عبداله  جعفرعلی جاسبی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
پریوش جعفری
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
پژمان  جعفری
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
فرزانه  حاجی حسنی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
1 2 3
^